WYCIECZKA MARZEŃ Z GLAZ-BUD

 

WYGRAJ WYCIECZKĘ MARZEŃ Z GLAZ-BUD

Zasady konkursu:

1. Zrób zakupy w Nowoczesnym Centrum Budowlanym GLAZ-BUD, Pułtusk, ul. Mickiewicza 45/51 i zachowaj dowód zakupu;

2. Wykonaj zdjęcie z realizacji remontu, budowy czy aranżacji z wykorzystaniem zakupionych towarów. Prześlij je wraz z wypełnionym formularzem //d2h6t3minphanl.cloudfront.net/media/default/0002/45/6403b6bd746e35c2b27fad3fca35bd417da6cbd6.pdf na adres konkurs@glazbud.com albo skorzystaj z formularza konkursowego.

3. Wygra najładniejsze zdjęcie aranżacyjne.

Konkurs trwa: od 1 maja do 30 września 2019 r.


Nagroda w konkursie:

– 1x voucher wycieczkowy o wartości 3 000 zł


 

 

Regulamin konkursu „Wygraj wycieczkę z Glaz-Bud”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Wygraj wycieczkę z Glaz-Bud”, dalej: Konkurs, jest Przedsiębiorstwo Handlowe GLAZBUD BIS Sp. z o. o. Sp. K., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000680671, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 527-281-017-70, zwana dalej: Organizatorem.

2. Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie osoby, która przedstawi najlepsze zdjęcie z realizacji, tj. montażu towarów oferowanych przez Organizatora w zakończonej inwestycji.

3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.

4. Konkurs trwa od dnia 10.05.2019 r. od godz. 00:00:01 do dnia 30.09.2019 r. do godz. 23:59:59 i obejmuje swoim zasięgiem terytorium Polski.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10.10.2019 r.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagrody nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 30.10.2019 r.

7. Konkurs obejmuje jedną dyscyplinę, tj. najlepsze zdjęcie z realizacji.

§ 2. Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie jest pracownikiem Organizatora ani nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora.

2. Udział w konkursie mogą wziąć klienci firmy P.H. GLAZBUD BIS Sp. z o. o. Sp. K., którzy dokonali zakupu z oferty Organizatora w dn. 10.05.2019 r. - 30.09.2019 r.

3. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu. Uczestnik konkursu, aby wziąć udział w konkursie zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://www.glazbud.com/wycieczka-marzen-z-glaz-bud,pbbdk.html. Uczestnik konkursu zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4. W konkursie będą podlegały ocenie najlepsze zdjęcia z realizacji, które spełniają poniższe warunki:

a) zawierają produkty dostępne w ofercie handlowej Organizatora;

b) nadesłane zdjęcia są wynikiem twórczości uczestnika konkursu i ich zamieszczenie w publikowanych katalogach i na stronach internetowych Organizatora nie narusza praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub prawa do wizerunku oraz że prawa autorskie do niego nie są obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich w zakresie objętym niniejszym regulaminem. W tym zakresie Uczestnik konkursu złoży stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym do konkursu.

c) Rozdzielczość nadesłanej fotografii min. 300 dpi

d) Zdjęcie z zakończonej inwestycji, tj. oddanej do użytku z zakończonymi pracami budowlanymi.

e) W zgłoszeniu załączony zostanie adres z miejscem inwestycji, w którym wykonana została fotografia

5. Uczestnik konkursu udzieli nieodpłatnej licencji Organizatorowi na korzystanie z nadesłanych zdjęć w zakresie: -  wprowadzenie do pamięci komputera, publicznego udostępniania zdjęcia w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - zwielokrotnienia egzemplarzy dowolną techniką, w tym drukiem poprzez zamieszczenie w katalogach Organizatora oraz za pomocą płyt CD lub DVD, wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy samodzielnie lub w połączeniu z innymi zdjęciami oraz publikowanie zdjęć na wszelkich innych polach eksploatacji w ramach przygotowanych przez Organizatora materiałów prasowych, publikacji w katalogach oraz na stronach internetowych będących własnością Organizatora - zmiany rozdzielczości, formatu oraz ewentualnie inne korekty rozmiaru i proporcji zdjęcia, jeżeli będzie to niezbędne dla właściwego korzystania z niego w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w niniejszym ustępie.  Brak wskazania w formularzu konkursowym autora zdjęć oznacza, że każde publikowane zdjęcie zostanie podpisane nazwą własną produktu Organizatora,

6. Zdjęcia nadesłane w inny sposób i nie spełniające warunków opisanych w § 2 ust. 4 pkt a-e  nie będą brały udziału w konkursie.

7. Każdy Uczestnik konkursu może dokonać maksymalnie 3 zgłoszeń. Każde zgłoszenie może zawierać maksymalnie 1 zdjęcie.

8. Momentem dokonania zgłoszenia w konkursie jest moment otrzymania przez system Organizatora kompletu wymaganych w formularzu zgłoszeniowym danych wraz z przesłanym zdjęciem konkursowym.

§ 3. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzców Konkursu dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech osób w tym Przewodniczącego Komisji składająca się z: § Izabela Końska § Krzysztof Łebkowski § Aleksandra Wełna

2. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) wyłanianie zwycięzców Konkursu,

3) stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

4) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera jednego zwycięzcę konkursu.

4. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik:

1) który zgłosi się do udziału w konkursie;

2) przedstawi najlepsze zdjęcie z realizacji, tj. montażu produktów Organizatora w zakończonej inwestycji

5. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów,

6. Nazwisko zwycięzcy konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.glazbud.com. Ponadto zwycięzca zostanie dodatkowo powiadomiony e-mailem i telefonicznie na adres poczty elektronicznej podany przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

§ 4. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest Voucher wycieczkowy o wartości 3 000 zł, do wykorzystania w Biurze Podróży WAKACJE.pl. Nagroda otrzymana przez zwycięzcę niniejszej Akcji stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą.

2. Zdobywca nagrody głównej w konkursie zostanie wyłoniony przez komisję konkursową spośród zgłoszonych uczestników. Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania nagrody, stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. 3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres emailu lub numer telefonu wskazany przez niego w trakcie Konkursu.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

5. Nagroda nie podlega zamianie przez Organizatora na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość pieniężną.

6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

7. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda zostanie wydana na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Laureat w/w dane przekaże Organizatorowi w terminie 3 dni od daty otrzymania zapytania od Organizatora.

8. Brak wskazania przez laureata danych, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu stanowi przyczynę utraty prawa do nagrody. W takim przypadku nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

9. Wręczenie nagrody nastąpi w siedzibie Organizatora.

§ 5. Dane osobowe uczestników konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, to jest: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Imiona, nazwiska oraz inne dane Uczestników niezbędne do wydania nagrody będą przekazywane Organizatorowi drogą elektroniczną i będą one przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, opublikowania danych zwycięzcy, przyznania oraz wydania nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników.

2. Dane osobowe Uczestników są pozyskiwane wyłącznie na potrzeby Konkursu – dla krótkotrwałego użytku w postaci dostarczenia nagrody, nie będą przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony w regulaminie, a po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem § 3 ust. 6. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia konkursu „Wygraj wycieczkę z Glaz-Bud”.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uzyskania nagrody w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

§ 7. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podmioty świadczące usługi, pocztowe, kurierskie lub telekomunikacyjne.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Konkursu. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony osób biorących udział w Konkursie, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy wypełniają formularz online, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem informacji o wygranej w konkursie wynikające z błędnego podania przez Uczestnika jego adresu e-mail.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości identyfikacji Uczestnika lub przekazania mu nagrody z powodu podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub zmiany danych osobowych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady towarów lub usług otrzymanych przez Uczestnika w związku z realizacją nagrody .

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub odwołania Konkursu.

§ 8. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu jednak nie później niż w terminie jednego dnia od daty zakończenia cyklu Konkursu, którego reklamacja

dotyczy.

2. W przypadku wysłania reklamacji przesyłką pocztową poleconą decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty wpłynięcia.

5. Decyzja Komisji Konkursowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu to jest www.glazbud.com/konkurs.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.

 

Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

4. Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.).

6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.glazbud.com/konkurs.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma wyłączne prawo dokonywania jego wiążącej wykładni.

9. Wszelkie pytania związane z postanowieniami niniejszego regulaminu należy kierować drogą elektroniczną na adres glazbud@glazbud.com

10. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.